Kết luận kiểm tra phải suy nghĩ thấu đáo

16/08/2016 | 23:55 PM

Người cán bộ kiểm tra tận tụy với nghề

16/08/2016 | 23:51 PM

Vui vì đã giúp được nhiều đảng viên và tổ chức đảng tiến bộ

16/08/2016 | 23:45 PM