Người cán bộ kiểm tra thẳng thắn, trung thực

14/10/2016 | 04:56 AM

Người cán bộ kiểm tra tận tụy, trách nhiệm

11/10/2016 | 06:09 AM

Nữ cán bộ kiểm tra giỏi việc nước, đảm việc nhà

07/10/2016 | 00:30 AM

Kết luận kiểm tra phải suy nghĩ thấu đáo

16/08/2016 | 23:55 PM

Người cán bộ kiểm tra tận tụy với nghề

16/08/2016 | 23:51 PM

Vui vì đã giúp được nhiều đảng viên và tổ chức đảng tiến bộ

16/08/2016 | 23:45 PM