Cán bộ kiểm tra cơ sở Giỏi

19/02/2020 | 13:53 PM

Cán bộ kiểm tra tận tâm và bản lĩnh

19/12/2019 | 10:39 AM

Phó Chủ nhiệm 21 năm gắn bó với nghề

11/12/2019 | 07:14 AM

Người nói ít làm nhiều

04/11/2019 | 07:46 AM

Nỗ lực đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp

04/10/2019 | 07:26 AM

Cái “Tâm” của một Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ở Cục Cảnh sát Kinh tế

09/09/2019 | 08:25 AM

Tâm huyết với nghề

08/07/2019 | 07:54 AM

Người cán bộ kiểm tra gần 30 năm gắn bó với Ngành

06/06/2019 | 09:08 AM

Bám sát cơ sở, tự nghiên cứu học hỏi để nâng cao nghiệp vụ kiểm tra

06/05/2019 | 14:55 PM

Người cán bộ kiểm tra được “tín nhiệm” giải quyết nhiều vụ việc khó

11/03/2019 | 07:57 AM