Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy và lãnh đạo Lâm trường Đường 9 (Quảng Trị)

08/07/2020 | 13:57 PM

View with font size

Ngày 29-5-2020, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đường 9 và đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đường 9.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đường 9 đã có một số khuyết điểm, vi phạm về quản lý và sử dụng đất rừng: Đối với Đảng ủy nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, năm 2003 Đảng ủy đã có chủ trương để lãnh đạo Lâm trường Đường 9 (nay là Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đường 9) cho cán bộ, công nhân mượn đất rừng Nhà nước đã giao Công ty quản lý, sử dụng không đúng với quy định về quản lý và sử dụng đất được quy định tại Điều 15, Luật Đất đai năm 2003, dẫn đến một số công nhân và nhiều người dân đã xâm canh, xâm lấn với diện tích đất rừng khá lớn, nay khó thu hồi triệt để. Để Công ty trồng cây cao su trên đất rừng sản xuất với diện tích 214 ha khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và chưa được sự chấp thuận của UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính trị hằng năm chưa toàn diện, còn những tồn tại, hạn chế: Chưa ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng đất rừng trồng sản xuất, nhất là việc giải quyết thu hồi đất xâm canh, xâm chiếm của người dân địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý và sử dụng đất rừng hạn chế. Quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty, nhất là từ 2015 trở về trước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty về quản lý đất rừng chưa chặt chẽ, dẫn đến người dân xâm canh, xâm lấn một diện tích đất rừng khá lớn (khoảng 741 ha/250 hộ dân), đến nay chưa có giải pháp hiệu quả để thu hồi. Còn có những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt đảng chưa đúng định kỳ; không thực hiện đầy đủ việc ghi biên bản trong các kỳ họp.

Với vai trò trách nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Hồng Thái vẫn để diện tích khoảng 741 ha đất rừng đang bị người dân xâm canh, xâm lấn khó thu hồi. Việc trồng cây cao su là cây công nghiệp lâu năm trên đất rừng trồng sản xuất vào năm 2008 nhưng chưa được Công ty đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sản xuất sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Quá trình mượn đất của Công ty, đồng chí có sử dụng vượt 1,62 ha so với đơn xin mượn đất để làm trang trại, tạo dư luận không tốt…

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đường 9 và đồng chí Nguyễn Hồng Thái nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm nói trên./.

L.Đ