Tỉnh ủy Thanh Hóa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

24/09/2020 | 20:43 PM

View with font size

Ngày 24-9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, t chức đảng và UBKT các cp Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã t chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và của cấp trên về công tác kim tra, giám sát và kỷ luật đảng; nhận thức của các cấp ủy, t chức đảng, người đứng đầu ngày càng sâu sc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn; bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dng Đảng. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kim tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận làm rõ nhiều vi phạm, quyết định kỷ luật và đ nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều đảng viên, trong đó nhiều trường hp là người đng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn th với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, rõ đến đâu xử lý đến đó, "không có vùng cấm, hạ cánh an toàn, nhẹ trên, nặng dưới".

Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 8.006 lượt tổ chức đảng và 24.941 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 10.936 lượt tổ chức đảng và 30.631 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng ưu điểm, phát huy những mặt tích cực và thấy rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; xem xét, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 25 tổ chức đảng và 168 đảng viên.

UBKT các cấp giám sát chuyên đề 5.930 lượt tổ chức đảng và 27.612 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 298 tổ chức đảng và 4.247 đảng viên; kiểm tra 4.885 lượt tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 2.714 lượt tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đối với 6.325 tổ chức đảng.

Về thực hiện Quy định 30-QĐ/TW, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng đã xây dựng và hoàn thành tốt các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. UBKT các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp được nâng cao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Tại Hội nghị đã có 6 ý kiến thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh vi phạm, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, tạo được tính lan tỏa tích cực, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh. Cấp ủy, UBKT các cấp đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt ban thường vụ cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo bố trí phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở chuyên trách tham gia cấp ủy tại địa phương... Đồng chí đề nghị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần làm sâu sắc thêm một số vấn đề, đó là: Đánh giá sâu hơn về việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các ban xây dựng Đảng của cấp ủy; công tác lãnh đạo, công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn; hiệu lực, hiệu quả của giám sát chuyên đề; cấp ủy, UBKT cấp trên tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và UBKT cấp dưới. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ, phân loại giải quyết dứt điểm, đúng uy định đơn thư tố cáo, trước hết là đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá tung tin giả của các đối tượng cơ hội chính trị, gây nghi ngờ chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 đã đóng góp quan trọng vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng thời, cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 -2025, tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều thời cơ và vận hội rất lớn; các định hướng cho sự phát triển của tỉnh đã được nêu rõ trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm chất lượng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung rà soát lại công việc, trong đó có chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa để tổ chức thực hiện thật tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 8 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân; UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Trọng Đức