Huyện Bến Lức (Long An): Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào thực chất

06/07/2020 | 14:07 PM

View with font size

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Bến Lức (Long An) đã quan tâm, chú trọng tham mưu, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 425 tổ chức đảng và 317 đảng viên (tăng 224 tổ chức đảng và 106 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 124 tổ chức đảng và 158 đảng viên (tăng 75 tổ chức đảng và 64 đảng viên); kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 270 tổ chức đảng (tăng 146 tổ chức đảng); giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề 639 tổ chức đảng và 591 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng cấp ủy cùng cấp 88 cuộc và kiểm tra thu chi, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 284 tổ chức đảng (tăng 191 tổ chức đảng). Nội dung công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; việc thực hiện Chỉ thị 72-CT/TU và Công văn số 183-CV/TU; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đất đai, xây dựng…

Nhìn chung, chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ tăng lên và đi vào thực chất, nhất là công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Đặng Thị Nguyệt Đăng

(UBKT Huyện ủy Bến Lức)