Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

22/10/2020 | 15:19 PM

View with font size

Trong ba ngày 20-22/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, lãnh đạo quân và nhân dân trong tỉnh nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt được một số kết quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển; quy mô tổng sản phẩm tăng khá. Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm công nghiệp vượt chỉ tiêu Nghị quyết; hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá; môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện; xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng; chất lượng giáo dục và đào tạo nâng lên; y tế được đầu tư phát triển; thực hiện tốt các chính sách xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; công tác nội chính, đối ngoại được tăng cường; cải cách hành chính đạt một số kết quả; hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được đổi mới; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra đạt một số kết quả tích cực…

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi phát triển chưa thực sự bền vững, tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm lọc hóa dầu; một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt mục tiêu Nghị quyết XIX đề ra; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt…

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, làm rõ một số nội dung chủ yếu về những ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân; qua đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp để phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, Đại hội cũng cần phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong báo cáo chính trị; nhất là cần phải đi sâu thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của tình hình để đề ra các biện pháp khắc phục. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Quan tâm công tác xây dựng Đảng; phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi. Là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh, Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng; lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, trình độ, có đạo đức, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, có uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương…

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (khóa XX) ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (khóa XX) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (khoá XIX) tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (khoá XX), nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Tin, ảnh: Lương Đức