Văn bản pháp quy

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
Số 12-QĐ/UBKTTW Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin chuyên ngành về công tác kiểm tra đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 30/06/2014
Số 35-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 26/05/2014
Số 1403-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” 29/08/2013
Số: 08-QĐ/UBKTTW Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 18/06/2013
Số 1319 -QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 10/06/2013
Số 09 - HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 06/06/2013
Số 181-QĐ/TW Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 30/03/2013
Số 1084-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 05/12/2012
Số 06-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng 20/06/2012
Số: 68-QĐ/TW Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng 21/03/2012