Văn bản pháp quy

Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Legislation code Số 179-QĐ/TW
Issuing date 25/02/2019
Published time 25/02/2019
Signer
Subject Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20190314155729.pdf
Other legislation