Văn bản pháp quy

Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Legislation code Số 28-CT/TW
Issuing date 21/01/2019
Published time 21/01/2019
Signer
Subject Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Agencies issued Ban Bí thư
Legislation type Chỉ thị
File attach
20190213142442.pdf
Other legislation