Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Legislation code Số 06-HD/UBKTTW
Issuing date 18/12/2018
Published time 18/12/2018
Signer
Subject Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20181225145250.pdf