Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Legislation code Số 06-HD/UBKTTW
Issuing date 18/12/2018
Published time 18/12/2018
Signer
Subject Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20181225145250.pdf
Other legislation