Văn bản pháp quy

Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Legislation code Số 07-QĐi/TW
Issuing date 28/08/2018
Published time 28/08/2018
Signer
Subject Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20180928144626.pdf
Other legislation