Văn bản pháp quy

Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng

Legislation code Số 01-QĐi/TW
Issuing date 10/05/2018
Published time 10/05/2018
Signer
Subject Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
Agencies issued Ban Chấp hành Trung ương
Legislation type Quy định
File attach
20180528164519.pdf
Other legislation