Văn bản pháp quy

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Legislation code Số 01-QĐi/UBKTTW
Issuing date 03/05/2018
Published time 03/05/2018
Signer
Subject Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Quy định
File attach
20180514104304.pdf
Other legislation