Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Legislation code Số 04-HD/UBKTTW
Issuing date 22/03/2018
Published time 22/03/2018
Signer
Subject Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20180405152737.pdf