Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Legislation code Số 04-HD/UBKTTW
Issuing date 22/03/2018
Published time 22/03/2018
Signer
Subject Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20180405152737.pdf
Other legislation