Văn bản pháp quy

Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Legislation code Số 132-QĐ/TW
Issuing date 08/03/2018
Published time 08/03/2018
Signer
Subject Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20180323103220.pdf
Other legislation