Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực

Legislation code Số 1443-QĐ/UBKTTW
Issuing date 21/04/2020
Published time 21/04/2020
Signer
Subject Quyết định ban hành Mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Quyết định
File attach
20200428085552.pdf
Other legislation