Văn bản pháp quy

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Legislation code Số 12-HD/UBKTTW
Issuing date 02/03/2020
Published time 02/03/2020
Signer
Subject Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20200305122243.pdf
Other legislation