Văn bản pháp quy

Hướng dẫn Cơ cấu tố chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội

Legislation code Số 09-HD/UBKTTW
Issuing date 14/02/2020
Published time 14/02/2020
Signer
Subject Hướng dẫn Cơ cấu tố chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
Other legislation