Văn bản pháp quy

Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Legislation code Số 08-HD/UBKTTW
Issuing date 15/02/2020
Published time 15/02/2020
Signer
Subject Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20200221135536.pdf
Other legislation