Văn bản pháp quy

Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

Legislation code Số 217-QĐ/TW
Issuing date 01/01/2020
Published time 01/01/2020
Signer
Subject Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet
Agencies issued Ban Bí thư
Legislation type Quyết định
File attach
20200205093845.pdf
Other legislation