Văn bản pháp quy

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Legislation code Số 211-QĐ/TW
Issuing date 25/12/2019
Published time 25/12/2019
Signer
Subject Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20200203150851.pdf
Other legislation