Văn bản pháp quy

Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Legislation code Số 214-QĐ/TW
Issuing date 02/01/2020
Published time 02/01/2020
Signer
Subject Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20200203150647.pdf
Other legislation