Văn bản pháp quy

Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Legislation code Số 213-QĐ/TW
Issuing date 02/01/2020
Published time 02/01/2020
Signer
Subject Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20200203150316.pdf
Other legislation