Văn bản pháp quy

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Legislation code Số 26 - HD/BTCTW
Issuing date 18/10/2019
Published time 18/10/2019
Signer
Subject Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Agencies issued Ban Chấp hành Trung ương
Legislation type Hướng dẫn
File attach
20191025093005.pdf
Other legislation