Văn bản pháp quy

Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Legislation code Số 205-QĐ/TW
Issuing date 22/09/2019
Published time 22/09/2019
Signer
Subject Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Agencies issued Bộ Chính trị
Legislation type Quy định
File attach
20190930105315.pdf
Other legislation