Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"

Legislation code Số 1197-QĐ/UBKTTW
Issuing date 14/06/2019
Published time 14/06/2019
Signer
Subject Quyết định ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Quyết định
File attach
20190926115403.doc
Other legislation