Văn bản pháp quy

Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân

Legislation code Số 13-QĐ/UBKTTW
Issuing date 18/09/2019
Published time 18/09/2019
Signer
Subject Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Quy định
File attach
20190923155537.pdf
Other legislation