Văn bản pháp quy

Quy định của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Legislation code Số 195-QĐ/TW
Issuing date 18/06/2019
Published time 18/06/2019
Signer
Subject Quy định của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Agencies issued Ban Bí thư
Legislation type Quy định
File attach
20190627132421.pdf
Other legislation