Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

Legislation code Số 1195-QĐ/UBKTTW
Issuing date 11/06/2019
Published time 11/06/2019
Signer
Subject Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên
Agencies issued Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Legislation type Quyết định
File attach
20190625143659.pdf
Other legislation