Đảng bộ Hải Hậu (Nam Định) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở

19/02/2020 | 15:22 PM

View with font size

Đảng bộ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có 92 tổ chức đảng, 14.717 đảng viên; trong đó có 49 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung các giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở. Từ việc nâng cao, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là chi bộ nông thôn, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan đảng, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ tại địa phương.

Huyện Hải Hậu trên đường đổi mới.

Những chuyển biến trong sinh hoạt của các chi bộ ở Đảng bộ huyện Hải Hậu là các sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, lựa chọn những nội dung thiết thực gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính thời sự chuyên sâu của vấn đề. Từ những chuyển biến trong công tác sinh hoạt chi bộ tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ đã nhiều tiến bộ.Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức cơ sở đảng tích cực, vẫn còn tình trạng một số chi bộ chưa duy chì thường xuyên chế độ sinh hoạt định kỳ , nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp không xây dựng quy chế làm việc, có chi bộ bỏ sinh hoạt 3-5 tháng/năm. Một số chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ cách tháng; việc ghi chép biên bản không được quan tâm; công tác quản lý đảng viên lỏng lẻo; còn nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt đi làm ăn xa nhiều năm chi bộ không liên lạc được phải xóa tên. Nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nặng về công việc của cơ quan đơn vị, các văn bản của Đảng không được triển khai đến đảng viên. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. 

Trước thực trạng nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã đưa Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong công tác sinh hoạt đảng. Để thực hiện chỉ thị đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã đưa ra nhiều giải pháp trong đó có việc tăng cường kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu ban hành chương trình kiểm tra giám sát về kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 28; đối tượng là tất cả các chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Hải Hậu. Trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát bổ sung năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập 7 đoàn đoàn, (chia làm 2 đợt kiểm tra) ở tất cả 49 chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy huy động các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy là thành viên đoàn kiểm tra; đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy là Trưởng đoàn của cả 7 Đoàn. Trước khi tiến hành thẩm tra, xác minh tại các chi bộ, các thành viên đoàn được đồng chí Trưởng đoàn tập huấn nghiệp vụ, cách thức xem xét các tài liệu, hồ sơ, sổ sách, phương pháp tiếp cận với tổ chức đảng được kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo thường xuyên về tiến độ kiểm tra ở từng chi bộ đối với Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Sau các đợt kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Khi tiến hành kiểm tra và đánh giá những khuyết điểm vi phạm của các chi bộ mà người đứng đầu cấp ủy đều là đồng chí đồng đội, có đồng chí Bí thư là sĩ quan chính trị trong quân đội nghỉ hưu, có cả các đồng chí huyện ủy viên thường xuyên sinh hoạt, hội họp cùng nhau nay đưa nhau ra rút kinh nghiệm, có trường hợp kỷ luật thực sự là một khó khăn, một áp lực lớn cho các thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn và cả các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Khi tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp gặp gỡ tổ chức đảng vi phạm trước khi quyết định kỷ luật, trực tiếp công bố Quyết định kỷ luật cùng với Đoàn Kiểm tra. Với quyết tâm chính trị cao và với mong muốn công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Đoàn Kiểm tra phải bảo đảm được tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, kịp thời.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận nhiều chi bộ có khuyết điểm, vi phạm, phải xử lý kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 chi bộ (cảnh cáo 2 chi bộ, khiển trách 4 chi bộ, trong đó 5 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, 1 chi bộ doanh nghiệp Nhà nước). Đồng thời yêu cầu 2 chi bộ và 6 đảng viên ở chi bộ cơ quan nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên, về trách nhiệm của Huyện ủy viên được phân công phụ trách Chi bộ.

Từ thực tiễn kết quả đã đạt được, qua kiểm tra các chi bộ đều thấy được những hạn chế, khuyết điểm  và có biện pháp sửa. Đến thời điểm hiện nay việc sinh hoạt thường kỳ các chi bộ đã có bước tiến vượt bậc, các bước sinh hoạt, nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng theo quy định. Ngoài sinh hoạt thường kỳ, hằng quý các chi bộ xây dựng các chuyên đề trong các đợt sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng cũng như công tác quản lý đảng viên ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Đảng bộ Hải Hậu đã rút một số kinh nghiệm: Cấp ủy cấp trên trực tiếp phải: kịp thời quán triệt, triển khai các quy định về sinh hoạt đảng và các văn bản của tổ chức đảng cấp trên sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy phát hiện và xử lý triệt để những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Thời gian tới, tập trung  kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy và từng thành viên của Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các chi bộ cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nền nếp sinh hoạt Đảng và công tác quản lý đảng viên. Các ban tham mưu giúp việc và Văn phòng Huyện ủy cần tham mưu giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy đầy đủ, đúng nội dung, tập trung vào những khâu yếu của từng chi bộ trực thuộc để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và mang lại hiệu quả cao.

Có thể thấy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã giúp công tác xây dựng Đảng ở Hải Hậu có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức đảng cơ sở từng bước nâng cao chất lượng đảng viên, giúp cho tổ chức đảng thấy rõ vị trí, trách nhiệm của mình trong từng giai đoạn cụ thể./.

Phương Thúy