Những nội dung cần quan tâm trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

08/07/2020 | 14:11 PM

Bị kỷ luật đảng do mượn tiền doanh nghiệp sử dụng trái quy định

06/07/2020 | 14:02 PM

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để tham nhũng: “Vi-rút” cần thuốc đặc trị

06/07/2020 | 13:57 PM

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”

01/07/2020 | 19:22 PM

Thực hiện hiệu quả Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

22/06/2020 | 14:49 PM

Ecuador nghiêm trị quan tham

08/06/2020 | 15:14 PM

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

05/06/2020 | 15:08 PM

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vận

05/06/2020 | 15:01 PM

Thu thập hồ sơ, tài liệu trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

03/06/2020 | 12:19 PM

Đảng bộ huyện Yên Minh (Hà Giang) thực hiện Chỉ thị 05: Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

01/06/2020 | 10:31 AM