Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

27/03/2020 | 11:12 AM

View with font size

Ngày 20-3-2020, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Theo đó, một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng sau được Ban Bí thư hướng dẫn: Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên (Khoản 1, Khoản 2, Điều 4); Về kiểm phiếu bằng máy tính (Điều 7); Về thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử (Điều 10, Điều 12); Về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội (Điều 11); Về việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử (Khoản 4, Khoản 5, Điều 5); Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị); Về số dư và danh sách bầu cử; Về lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy; Danh sách trích ngang của các ứng cử viên (Điều 18); Về việc bầu đủ số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, triệu tập hoặc không triệu tập đại biểu thay thế đại biểu dự đại hội đối với một số trường hợp cụ thể (Điều 20)…

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 6-10-2014 của Ban Bí thư khóa XI.

Mời các đồng chí xem toàn văn Hướng dẫn tại đây.