Việc xử lý đơn khiếu nại về kết quả bầu cử đại hội do ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp thực hiện

20/03/2020 | 07:55 AM

Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những trường hợp nào

19/03/2020 | 10:59 AM

Tổ chức đảng cấp trên có thể ủy quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố quyết định kỷ luật của cấp mình cho đảng viên vi phạm

18/02/2020 | 08:44 AM

Thường trực huyện ủy có phải là đối tượng kiểm tra, giám sát không?

17/02/2020 | 10:14 AM

Quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên

09/12/2019 | 08:16 AM

Sử dụng kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ đảng viên

06/12/2019 | 13:30 PM

Sau khi giải quyết xong, phải thông báo cho người tố cáo biết kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp

30/10/2019 | 07:31 AM

Tổ chức đảng có thẩm quyền có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

29/10/2019 | 06:27 AM

Nếu nội dung tố cáo là bịa đặt, vu khống thì người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý

01/10/2019 | 07:35 AM

Việc giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ

30/09/2019 | 09:17 AM