Việc giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ

30/09/2019 | 09:17 AM

View with font size

Hỏi: Đảng viên A là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quản lý bị chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp huyện thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đồng chí A có khiếu nại, UBKT giải quyết khiếu nại giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, đồng chí A đã gửi đơn khiếu nại đến BTV Huyện ủy, quá trình giải quyết khiếu nại, BTV Huyện ủy nhận được đơn tố cáo đồng chí A. Sau khi xem xét đơn, BTV Huyện ủy ban hành quyết định giải quyết tố cáo đối với đồng chí A.

Vậy, BTV Huyện ủy ban hành quyết định giải quyết tố cáo đối với đồng chí A có đúng không?

Trả lời: Tại Tiết 5.2.2 (Phạm vi giải quyết khiếu nại); Điểm 5.2, Khoản 5 Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nêu: “Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện đảng viên khiếu nại có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn tố cáo thì cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định.”

Theo quy định của Đảng, việc giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ, trường hợp câu hỏi nêu, đồng chí A là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Căn cứ quy định trên, thì BTV Huyện ủy thực hiện nắm tình hình và quyết định giải quyết tố cáo đối với đồng chí A là đúng quy định.

Tạp chí Kiểm tra