Tổ chức đảng có thẩm quyền có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

29/10/2019 | 06:27 AM

View with font size

Hỏi: Đồng chí A bị UBKT Huyện ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Không đồng ý với quyết định kỷ luật, đồng chí có khiếu nại lên BTV Huyện ủy. Sau khi xem xét, giải quyết, BTV Huyện ủy quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ cảnh cáo lên cách chức.

Vậy, BTV Huyện ủy có phải ban hành riêng quyết định kỷ luật cách chức đối với đồng chí A không, hay chỉ cần ghi thay đổi hình thức cảnh cáo thành cách chức trong quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật.

Trả lời: Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

Khi giải quyết khiếu nại kỷ luật, đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cấp trên cơ sở, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng do tổ chức đảng cấp dưới quyết định”.

Như vậy, theo quy định trên, quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thì tổ chức đảng có thẩm quyền có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Về mặt hình thức văn bản, tại quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên (ban hành kèm theo Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW, ngày 03/01/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương) chỉ quy định tại Bước kết thúc là sau khi UBKT thảo luận, kết luận, biểu quyết quyết định về hình thức kỷ luật thì ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Do đó, trường hợp câu hỏi nêu, BTV Huyện ủy chỉ cần ghi thay đổi hình thức kỷ luật cảnh cáo bằng hình thức kỷ luật cách chức trong phần quyết định của quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật chứ không phải ban hành riêng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với đồng chí A.

Tạp chí Kiểm tra