Sử dụng kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ đảng viên

06/12/2019 | 13:30 PM

View with font size

Hỏi: Khi xem xét, bỏ phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật ở chi bộ (nơi trực tiếp quản lý đảng viên) bằng hình thức khai trừ, nhưng chưa đủ 2/3 tổng số đảng viên chính thức trong chi bộ nhất trí. Sau đó cấp ủy cấp trên trực tiếp (Ban Thường vụ huyện ủy) bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ với 100% số phiếu. Vậy, với kết quả bỏ phiếu đề nghị kỷ luật như trên thì tổ chức đảng có thẩm quyền có ra quyết định kỷ luật khai trừ đảng viên được không?

Trả lời: Tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 38, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Trường hợp khai trừ đảng viên, giải tán tổ chức đảng phải được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng cấp dưới đề nghị và được sự đồng ý của trên một nửa số thành viên của tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền quyết định.

Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ hoặc tổ chức đảng vi phạm đến mức phải giải tán nhưng chưa đủ hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ hoặc thành viên của tổ chức đảng cấp dưới biểu quyết đề nghị thì chuyển hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, mặc dù chi bộ nơi trực tiếp quản lý đảng viên biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật khai trừ với số phiếu chưa đủ 2/3 tổng số đảng viên chính thức trong chi bộ nhất trí, nhưng cấp ủy cấp trên trực tiếp bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật với 100% số phiếu đồng ý thì tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền vẫn xem xét quyết định kỷ luật khai trừ nếu vi phạm của đảng viên đến mức khai trừ ra khỏi Đảng./.

Tạp chí Kiểm tra