Quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên

09/12/2019 | 08:16 AM

View with font size

Hỏi: Đồng chí A bị đảng ủy xã kỷ luật, đồng chí gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban kiểm tra huyện ủy và ban thường vụ huyện ủy. Theo quy định hiện hành, Ủy ban kiểm tra huyện ủy có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, Ban thường vụ huyện ủy yêu cầu để Ban thường vụ lập đoàn giải quyết luôn. Vậy, quyết định của Ban thường vụ có đúng với quy định của Đảng không?

Trả lời: Tại Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Uỷ ban kiểm tra cấp trên giải quyết khiếu nại kỷ luật do tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp đã quyết định kỷ luật hoặc đã quyết định giải quyết khiếu nại”.

Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 39, Quy định số 30 nêu trên cũng quy định:

Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng được tiến hành từ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cấp trên cơ sở, uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên.

Đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, chi bộ đã quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, nếu có khiếu nại thì do cấp uỷ cơ sở hoặc ban thường vụ cấp uỷ quản lý đảng viên đó giải quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu.”

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, do đảng viên bị kỷ luật không phải là cấp ủy viên các cấp, không phải là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, nên thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm tra huyện ủy. Sau khi giải quyết khiếu nại, nếu đảng viên khiếu nại tiếp thì ban thường vụ huyện ủy lập đoàn giải quyết khiếu nại theo quy định. Ủy ban kiểm tra huyện ủy cần báo cáo, đề nghị ban thường vụ huyện ủy xem xét lại việc chỉ đạo cho đúng quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên.

Tạp chí Kiểm tra