Phạm vi giải quyết khiếu nại

04/09/2019 | 13:36 PM

View with font size

Hỏi: Đồng chí A là đảng viên (không có chức vụ) bị đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đồng chí A có khiếu nại lên UBKT huyện ủy. Sau khi xem xét, giải quyết, UBKT huyện ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo; đồng chí A khiếu nại tiếp lên ban thường vụ (BTV) huyện ủy.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, BTV huyện ủy nhận được đơn tố cáo đồng chí A. Sau khi xem xét đơn, thực hiện việc nắm tình hình, BTV huyện ủy quyết định chuyển đơn tố cáo về đảng ủy nơi quản lý đồng chí A để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Vậy, việc BTV huyện ủy quyết định như vậy có đúng quy định không? Vì sao?

Trả lời: Tại Tiết 5.2.2 (Phạm vi giải quyết khiếu nại); Điểm 5.2, Khoản 5 của Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có nêu:

“Giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật trong quyết định kỷ luật và về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật mà đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện đảng viên khiếu nại có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn tố cáo thì cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định”.

Như vậy, việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện theo quy định nêu trên về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật và về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền; còn việc giải quyết tố cáo thì phải thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của các cấp ủy.

Đồng chí A là đảng viên, không phải cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý, nên việc BTV huyện ủy chuyển đơn và chỉ đạo Đảng ủy giải quyết tố cáo đối với đồng chí A theo thẩm quyền là đúng quy định của Đảng.

Tạp chí Kiểm tra