Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những trường hợp nào

19/03/2020 | 10:59 AM

View with font size

Hỏi: Đảng viên A có vi phạm về chính trị nội bộ (lịch sử chính trị) bị UBKT tỉnh ủy kiểm tra, xem xét, xử lý. Qua kiểm tra UBKT nhận thấy BTV huyện ủy và cá nhân đồng chí Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát nên đã xác nhận không đúng về lịch sử chính trị của đảng viên A.

Vậy, khi xem xét xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên A và Ban tổ chức huyện ủy, cá nhân đồng chí Trưởng Ban tổ chức huyện ủy thì trường hợp nào được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng?

Trả lời: Tại Khoản 2, Điều 3, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:

“Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp”.

Tại Khoản 3, Điều 5, Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm cũng quy định như sau:

“Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, vi phạm của đảng viên A là vi phạm về chính trị nội bộ nên không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng; vi phạm của Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy là vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dẫn đến không biết vi phạm và xác nhận không đúng về lịch sử chính trị của đảng viên, nên được áp dụng quy định về thời hiệu để xem xét, xử lý.

Tạp chí Kiểm tra