UBKT các cấp tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên trước đại hội đảng bộ các cấp

01/04/2020 | 09:40 AM

View with font size

Thực hiện Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBKT các cấp của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác đề ra, UBKT các cấp đã tăng cường công tác giám sát nắm chắc tình hình, thông tin, phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, suy thoái, có dấu hiệu vi phạm chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… Kết quả 3 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp kiểm tra  27 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 14 tổ chức đảng và 15 đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 đảng viên; giải quyết tố cáo 3 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 5, cảnh cáo 5 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên; kiểm tra 3 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 17 tổ chức đảng và 32 đảng viên (có 32 cấp uỷ viên); thi hành kỷ luật 9 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1, cảnh cáo 1, khai trừ ra khỏi Đảng 7 trường hợp; giải quyết 2 đơn tố cáo đảng viên; tiếp nhận, phân loại, xử lý 20 đơn thư thuộc thẩm quyền.

Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra; tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình phát hiện và kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nắm chắc tình hình tố cáo, phân loại xử lý tố cáo tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền, trước hết là đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó để giúp cấp uỷ chuẩn bị tốt nhất nhân sự cấp uỷ khoá mới và nhân sự dự kiến giới thiệu bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Duy Trị

(UBKT Tỉnh uỷ Cao Bằng)