UBKT các cấp huyện Tiên Du thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

26/05/2020 | 07:36 AM

View with font size

Đảng bộ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) có 59 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn) với hơn 5,6 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tiên Du đã có nhiều chuyển biến tích cực: Cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm: Đối với tổ chức đảng là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...; đối với đảng viên là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày một nâng lên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Tiên Du cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 142 chức đảng và 240 đảng viên (trong đó có 147 cấp ủy viên các cấp); kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 168 tổ chức đảng và 111 đảng viên; giám sát chuyên đề 34 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên 46 tổ chức đảng.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 142 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 87 tổ chức đảng; giám sát 6 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp quản lý, sử dụng đảng phí 151 tổ chức đảng với 6.267 đảng viên. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 25 đảng viên; kết luận 9 tổ chức đảng có vi phạm, phải kiểm điểm rút kinh nghiệm; 21 đảng viên có vi phạm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 12 đảng viên (gồm: Khiển trách 9, cảnh cáo 1, cách chức 2 trường hợp).

Trong năm 2019, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên (có 5 cấp ủy viên); kết luận 7 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Đồng thời, kiểm tra dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng, cụ thể là: UBKT Huyện ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm cách cấp đối với Chi ủy Chi bộ thôn Trung, Đảng bộ xã Cảnh Hưng trong việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vướng mắc, tồn đọng kéo dài liên quan đến khu đất Mả Quang, thôn Trung; kết luận Chi ủy thôn Trung có vi phạm, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm. UBKT Đảng ủy xã Phú Lâm đã kịp thời, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy thôn Vĩnh Phục trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế bầu cử trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; kết luận Chi ủy thôn Vĩnh Phục có vi phạm và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, góp phần giúp cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ thành công. UBKT Đảng ủy xã Phật Tích đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy thôn Phúc Nghiêm trong công tác quản lý tài chính đảng, tài chính thôn; kết luận Chi ủy thôn Phúc Nghiêm không có vi phạm, đã giúp nhanh chóng ổn định tình hình chính trị cơ sở.  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã giải quyết theo quy trình 10 đơn tố cáo đối với 10 đảng viên; giải quyết 2 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng; thi hành kỷ luật 144 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 87, cảnh cáo 40, cách chức 2, và khai trừ ra khỏi Đảng 15 trường hợp; kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách.

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ huyện Tiên Du thời gian qua cho thấy: UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã chủ động tham mưu cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, và nhiệm vụ cấp ủy giao: Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định... Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan, chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp mới phát sinh tại cơ sở, không để các vấn đề dư luận nổi cộm bức xúc, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; góp phần ổn đình tình hình chính trị cơ sở. Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du đã cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra: Kinh tế phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng cao hơn 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 76,7%, dịch vụ 19,4%; năm 2019 thu ngân sách đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hơn 75 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp hơn 117 triệu đồng/ha/năm; hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, đồng bộ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới về đích trước hạn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được chỉ đạo đồng bộ có hiệu quả; hằng năm có hơn 70% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Hát Dân ca quan họ tại Hội Lim – nét văn hóa truyền thống độc đáo của nhân dân huyện Tiên Du. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính; một số cấp ủy đảng, đảng viên thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát còn chậm, chưa dứt điểm, chưa triệt để. Để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới, trong thời gian tới, UBKT Huyện ủy và cơ sở cần  tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát những vấn đề, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tập trung về công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính. Tăng cường công tác theo dõi địa bàn, chủ động nắm bắt thông tin dư luận xã hội, phản ánh của các tổ chức chính trị, xã hội, kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp xử lý triệt để các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu lực, kịp thời, nghiêm túc, dứt điểm, hiệu quả; gắn trách nhiệm cá nhân của người được kiểm tra, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng được kiểm tra với kết quả thực hiện kết luận và có hình thức xử lý phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện kết luận.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Tiên Du tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế trang trại, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; xây dựng phát triển đô thị hướng Tiên Du trở thành thị xã trong tương lai. Nhiệm vụ đó đang đặt ra nhiều vấn đề mới phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng... và đó cũng là những vấn đề, nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện hiện nay.

Tống Văn Sông