UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định thực hiện tốt quy chế phối hợp

10/11/2020 | 14:32 PM

View with font size

Nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định với UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang, địa phương và yêu cầu công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy, UBKT các bên đã thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo Quy chế phối hợp và chương trình kế hoạch hằng năm đề ra. Trong đó, đã kiểm tra, giám sát thường xuyên 10 đảng ủy quân sự huyện, thành phố và 50 đồng chí cấp ủy viên về thực hiện Quy chế làm việc; phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 169 đảng ủy xã, phường, thị trấn và 540 đồng chí cấp ủy viên; giám sát 19 đảng ủy xã, phường, thị trấn và 49 đồng chí bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên, chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hai bên đã phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn và chỉ đạo các đảng ủy, UBKT đảng ủy quân sự huyện, thành phố kiểm tra 65 lượt chi bộ và 27 lượt cấp ủy viên, 94 lượt đảng viên; giám sát 19 chi bộ, 57 cấp ủy viên và 17 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

Thông qua hoạt động phối hợp đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng đối tượng; việc trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, nề nếp. Trong quá trình phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT các cấp, bảo đảm các quy trình, thủ tục, nguyên tắc. Qua đó đã góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố mối quan hệ công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh Kiên