Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát

25/11/2020 | 08:45 AM

View with font size

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ qua cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện U Minh (Cà Mau) đã luôn quan tâm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, hoạt động kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên rõ rệt; số đảng viên, tổ chức đảng phải xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, tạo động lực để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương; các văn bản của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát đạt hơn 98% số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, nghiên cứu. Qua việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, không chỉ nhằm tuyên truyền trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, mà còn xác định rõ hơn về vai trò tham mưu của các ban đảng đối với Huyện ủy, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp trong việc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Huyện ủy, BTV Huyện ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các ban đảng, UBKT Huyện ủy, các ngành có liên quan tham mưu giúp Huyện ủy, BTV Huyện xây dựng, ban hành mới và bổ sung nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chỉ đạo các ban đảng Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc bám sát nội dung, nhiệm vụ, nghị quyết gắn với yêu cầu nhiệm vụ của các ban, các địa phương, đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, như: Chương trình, kế hoạch toàn khóa, hằng năm về kiểm tra, giám sát của Huyện ủy; Quy trình kiểm tra của BTV Huyện ủy; Quy chế làm việc của UBKT; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý; Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT; Quyết định ban hành 12 Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng… Cùng với đó, BTV Huyện ủy thường xuyên quan tâm, kiện toàn bộ máy UBKT bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban, ngành huyện và cơ sở.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở; Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tại các đảng bộ xã, thị trấn; các Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khóm, địa bàn khu dân cư; riêng Bí thư Huyện ủy thường xuyên tham dự sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 208 tổ chức đảng và 182 đảng viên; trong đó BTV Huyện ủy kiểm tra 61 tổ chức đảng và 20 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 147 tổ chức đảng và 162 đảng viên. Giám sát 352 tổ chức đảng và 262 đảng viên; trong đó BTV Huyện ủy giám sát 66 tổ chức đảng và 49 đảng viên; đảng ủy cơ sở giám sát 286 tổ chức đảng và 213 đảng viên. Đối với UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 26 đảng viên; kết luận 100% tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm, trong đó 18 đảng viên vi phạm phải xem xét và đề nghị thi hành lỷ luật, 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 403 tổ chức đảng và 306 đảng viên; giám sát 383 tổ chức đảng và 290 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã thi hành xử lý kỷ luật 72 đảng viên (giảm 18 đảng viên so với nhiệm kỳ trước) bằng các hình thức: Khiển trách 35; cảnh cáo 27; cách chức 4; khai trừ 6 trường hợp.

Có thể khẳng định việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện U Minh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật; số đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vai trò, tầm quan trọng trong kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng nhất là đối với các tổ chức đảng và đảng bộ cơ sở.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Bí thư Huyện ủy U Minh cho biết Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, trước hết tăng cường chỉ đạo kịp thời triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình ban hành sau đại hội đảng các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thứ hai, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phục vụ thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-12-2012 của BTV Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, hằng năm các ban đảng huyện làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy, BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi; tổ chức thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chú trọng vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; vấn đề bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, sau các kết luận kiểm tra, hoặc thông báo kết quả giám sát, phải chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm phải kiểm điểm, xử lý nghiêm túc, đây là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị.

Thứ tư, cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Thường xuyên chú trọng kiện toàn bộ máy UBKT từ huyện đến cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi áp lực, cám dỗ, có năng lực, nghiệp vụ công tác kiểm tra, có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Minh