Quảng Nam kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

03/04/2020 | 09:24 AM

View with font size

Xác định năm 2020 là năm tập trung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngay từ đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định quan trọng của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực chủ yếu như: Công tác cán bộ; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 đã được cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam xây dựng từ đầu năm 2020, trong đó kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung: Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng; tăng cường công tác giám sát nắm tình hình thông tin dư luận để kịp thời xem xét, giải quyết...

Từ đầu năm 2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Nam kiểm tra 36 tổ chức đảng, 47 đảng viên (14 cấp ủy viên); giám sát 30 tổ chức đảng, 37 đảng viên (22 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45, ngày 31-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 26, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT Tỉnh ủy đã nghiên cứu và tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Qua nghiên cứu làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; làm sáng tỏ thêm về lý luận và thực tiễn đặt ra để góp ý, bổ sung nội dung công tác xây dựng Đảng vào Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp chủ động kiểm tra 11 tổ chức đảng, 37 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 16 đảng viên. Kiểm tra 78 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra 28 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 trường hợp. Giám sát 32 tổ chức đảng và 33 đảng viên (có 9 cấp ủy viên).

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 72 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 50, cảnh cáo 16, khai trừ ra khỏi Đảng 6 trường hợp. Ngoài ra, ban thường vụ cấp ủy huyện quyết định xóa tên 1 đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng; UBKT cấp huyện quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đảng viên để phục vụ điều tra vì tội đánh bạc.

Trong thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy và UBKT bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định; trong đó, chú trọng tham mưu ban thường vụ cấp ủy cho ý kiến về đề án nhân sự UBKT cấp dưới nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị tốt đề án nhân sự UBKT cấp mình nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; phục vụ việc trả lời chất vấn và công tác nhân sự tại đại hội.

Đồng thời, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, phát sinh đơn thư phức tạp, những đồng chí là nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp…

Bài, ảnh: Lương Đức