Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

08/07/2020 | 13:59 PM

View with font size

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh; Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp…

Cấp ủy các cấp kiểm tra 227 tổ chức đảng và 104 đảng viên (có 9 cấp ủy viên) về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định số 19, ngày 25-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội chi bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, kết luận 30 tổ chức đảng và 3 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục. Giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ưong Đảng khóa XII. Giám sát chuyên đề 218 tổ chức đảng và 52 đảng viên (có 14 cấp ủy viên). Thi hành kỷ luật 53 đảng viên (có 10 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 38; cảnh cáo 14; cách chức 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 đảng viên (có 3 cấp ủy viên), trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kết luận 10 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 73 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 39 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 57 tổ chức đảng và 15 đảng viên (có 13 cấp ủy viên). Kiểm tra việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí đối với 155 tổ chức đảng và 934 đảng viên. Thi hành kỷ luật 20 đảng viên (có 9 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 7, khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.

UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang