Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp ở Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng

27/03/2020 | 08:20 AM

View with font size

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, quán triệt và thực hiện đúng các quy định của Đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và nhân sự UBKT cấp ủy được Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng uỷ Công an thành phố Hải Phòng.

Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng là đảng bộ cấp trên cơ sở, hiện có 30 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc (gồm 27 đảng bộ, 3 chi bộ cơ sở). Tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ Công an thành phố và đảng viên thuộc Đảng bộ công an quận, huyện là hơn 6.000 đảng viên. Để đại hội đảng bộ các cấp đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ. UBKT Đảng ủy đã ban hành công văn số 117-CV/UBKT, ngày 03/01/2020 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT cấp ủy, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố ban hành Hướng dẫn số 5068-HD/ĐUCA ngày 09/3/2020 về công tác nhân sự UBKT tại Đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở trong Đảng bộ và lực lượng công an Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm thực hiện thống nhất Hướng dẫn 08, Hướng dẫn 10 của UBKT Trung ương về cơ cấu nhân sự UBKT các cấp trong Công an nhân dân.

Mặt khác, căn cứ vào các Hướng dẫn của UBKT Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hải Phòng, UBKT Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và theo nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa, giáo dục ngăn chặn vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Công tác nắm tình hình được tiến hành bằng nhiều nội dung, biện pháp như: Việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện, Chỉ thị 35, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong lực lượng Công an Hải Phòng; thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng, trách nhiệm nêu gương; phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, những điều đảng viên không được làm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kê khai tài sản. Đối tượng kiểm tra tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; nhân sự UBKT đảng ủy cơ sở, những nơi mất đoàn kết nội bộ, không hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, để xảy ra vi phạm nhiều… đồng thời, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm, thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào những cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hậu cần, xây dựng, quản lý cán bộ, những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, trong lĩnh vực kinh tế, điều tra, ma túy, trật tự xã hội, xuất nhập cảnh… Vì vậy, số lượng đảng viên vi phạm đã giảm so với trước.

Thực tế, qua triển khai việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Công an thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả sau: Các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quy định số 195 - QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, các hướng dẫn, thông tri đã ban hành…  đến các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Công an thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều nội dung, hình thức thiết thực gắn với nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp, chủ động, chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọngtuyên truyền trong Đảng bộ Công an thành phố về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và chuẩn bị tốt các lĩnh vực để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Công an thành phố, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, nêu gương của cấp uỷ đảng từ việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đến tiến hành rà soát, xây dựng đề án, giới thiệu nhân sự, chuẩn bị hồ sơ nhân sự tham gia cấp ủy, UBKT cấp ủy khóa mới được tiến hành thận trọng, từng bước, chặt chẽ theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đồng chí cấp trưởng đồng thời là bí thư cấp ủy.

Đồng thời, ngay từ giữa năm 2019, trong các đợt sinh hoạt đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động lồng ghép, đưa nội dung đại hội đảng bộ vào sinh hoạt để định hướng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã thống nhất lựa chọn 3 đảng bộ cơ sở đại diện cho 3 khối: An ninh, Cảnh sát, Xây dựng Lực lượng và một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chung. Kết quả, các cuộc đại hội làm điểm đều diễn ra đúng nội dung, hình thức và quy định, phương án chuẩn bị nhân sự, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư, đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Công an thành phố, đồng chí bí thư đồng thời là cấp trưởng. 

Kinh nghiệm cho thấy, những đơn vị được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm phải là những đơn vị có truyền thống nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, cấp ủy, lãnh đạo là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, nêu gương đi đầu; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, cấp ủy có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Nguyễn Quốc Huy

(Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hải Phòng)