Hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp thành phố Đồng Hới (Quảng Bình)

06/04/2020 | 09:09 AM

View with font size

Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Quảng Bình. Đảng bộ thành phố có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 11.300 đảng viên. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp thành phố Đồng Hới có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn so với trước đây. Trong đó, nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy, UBKT các cấp thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, góp phần phòng ngừa, giáo dục, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

UBKT Thành ủy Đồng Hới làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

Nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT các cấp thành phố Đồng Hới đã kịp thời tham mưu cấp ủy cùng cấp và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với kết quả cụ thể: Kiểm tra 8 tổ chức đảng, 19 đảng viên (có 6 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, UBKT Thành ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng, 9 đảng viên (gồm 1 thành ủy viên, 5 đảng ủy viên). Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính; quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra kết luận, vi phạm phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Điển hình là vụ việc UBKT Thành ủy đã phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Sơn và đồng chí Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường. Qua kiểm tra, Thành ủy Đồng Hới đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. UBKT Thành ủy Đồng Hới thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường. Kết quả sau kiểm tra đã chấn chỉnh tình trạng mất đoàn kết nội bộ; kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt; xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; được nhân dân đồng tình cao.

Trao đổi với chúng tôi về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng chí Phan Thanh Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đồng Hới cho biết: UBKT các cấp thành phố xác định nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra hằng năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động và kịp thời hơn; xây dựng kế hoạch kiểm tra bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra; sau kiểm tra giúp tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ những ưu, khuyết điểm, sai phạm. Đồng thời, chú trọng kiểm tra thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; chấn chỉnh vi phạm trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, công tác cán bộ….

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp thành phố Đồng Hới thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thường xuyên quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và các hướng dẫn của UBKT Trung ương; tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, UBKT cấp trên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các ngành trong khối nội chính; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Cấp uỷ cần tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Nắm bắt kịp thời các thông tin, phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, sàng lọc thông tin để phát hiện đúng và trúng các “dấu hiệu vi phạm”; lựa chọn thời gian, đối tượng, nội dung, chủ động tiến hành kiểm tra; khi xem xét vi phạm đến mức phải kỷ luật thì tiến hành quy trình xử lý kỷ luật bảo đảm nghiêm minh, công tâm, khách quan. Quá trình kiểm tra và xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải kết hợp chặt chẽ giữa sự cầu thị, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và nhận hình thức kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên gắn với phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có tình, có lý trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp thực hiện kiểm tra và làm tốt công tác tư tưởng đối với đối tượng kiểm tra, tổ chức đảng có đối tượng được kiểm tra để tạo được sự đồng thuận cao. Thẩm tra, xác minh phải đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; khi xử lý kỷ luật vi phạm phải căn cứ vào tính chất, mức độ, tác hại, phạm vi ảnh hưởng, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan nhằm bảo đảm tính giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa, răn đe và giữ nghiêm kỷ luật của Đảng./.

Lương Đức