Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

11/11/2020 | 14:18 PM

View with font size

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo; việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, giám sát được thực hiện với phương châm "mở rộng", kiểm tra "có trọng tâm, trọng điểm". Nội dung giám sát tập trung vào việc: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm; kê khai tài sản, thu nhập. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, hằng năm có điều chỉnh nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn, cụ thể như: Việc lãnh đạo công tác cán bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi…

UBKT các cấp đã giúp cấp ủy giám sát 2.115 lượt tổ chức đảng, 8.207 lượt đảng viên, phát hiện 23 tổ chức đảng, 34 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Cùng với đó, đã giám sát 1.490 lượt tổ chức đảng, 3.032 đảng viên, phát hiện 3 tổ chức đảng, 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên. Qua kết quả công tác giám sát đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả xếp loại hằng năm có hơn 90% số tổ chức đảng và hơn 92% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các cuộc giám sát của UBKT các cấp còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, chất lượng, hiệu quả chưa đạt như mong muốn, nội dung chưa sâu, việc giám sát về các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, công tác cán bộ chưa nhiều; việc phân tích, xử lý thông tin đối với các tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, chưa sát thực…Vì vậy đã ảnh hưởng đến tác dụng, hiệu quả trong việc phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kết luận giám sát chưa nêu rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, trong thời gian tới, UBKT các cấp tỉnh Bắc Ninh xác định thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên các cấp để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững, tự giác chấp hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, việc xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn các chuyên đề có tính nổi cộm, được xã hội quan tâm, những lĩnh vực nhạy cảm như: Lãnh đạo công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ...  Qua kết quả giám sát, chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời đề nghị cấp ủy điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bốn là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác kiện toàn về tổ chức, bộ máy của UBKT các cấp đủ về số lượng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Quá trình kiện toàn phải xem xét các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là quá trình tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao để lựa chọn được các đồng chí có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào UBKT các cấp.

Năm là, UBKT cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo UBKT cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vỉ phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Sáu là, quan tâm, tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho UBKT các cấp. Định kỳ hằng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp.

Nguyễn Đức Trụ

                                                                   Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh