Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc

19/02/2020 | 15:21 PM

View with font size

Thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35; Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 169, ngày 12-2-2020 về kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình. Chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đối với 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo đại hội; kiểm tra, giám sát việc giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là liên quan đến nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới; việc kết luận, xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý mà còn để kéo dài; kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị giới thiệu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; kiểm tra, giám sát tư cách đại biểu sau khi được bầu (theo tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội). Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo UBKT cấp trên theo quy định.

Tăng Minh Nghĩa

(UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang)